Regler förarbeten på båtbotten på uppläggningsplatser.

Du får under inga omständigheter förorena marken eller omgivningen på uppläggningsplatsen. Skydda alltid marken om båten är målad sedan tidigare eller ska målas med båtbottenfärg.

Skall du spola av båten gör du det utan att vatten och vattenstänk hamnar direkt på marken eller i omgivningen.  

Markduk är ett sätt att minska miljöpåverkan. Syftet med markduken är för att undvika att båtbottenfärg som innehåller tungmetaller och/eller biocider inte ska förorena marken och vattnet.

Markduken tillhandahålls av Skärgårdsstads hamnsamfällighet till självkostnadspris.

Applicering av markduk:

Markduk placeras på marken under vagga/stöttor/bockar eller trailer innan uppställning av båten.

Innan markduken läggs ut avlägsnas eventuell beväxning på mark

Markduken skall läggas ut utan skarv under båten.

Markduken skall föses med förhöjda kanter (reglar) i ytterkant i hela sin längd så att vatten förhindras att rinna av duken. Markskyddet skall också förankras så att det är omöjligt för vinden att komma åt kanterna så att markduken blåser upp.

Högtryckspolning av båtbotten med giftfärg är ok så länge inget stänk hamnar någon annanstans än på det skydd du lagt under din båt. Täck in från skrovsidorna och ner. Se till att inga springor finns. Tvätta hellre med vattenslang och borste. På så sätt minimerar du risken att vattenstänk hamnar utanför din båtplats.

När båten är sjösatt igen ska markduken noga vikas ihop så att färg och skraprester packas in i duken i ett stängt paket. Märk duken ”farligt avfall”. Markduken får inte skakas av och får inte återanvändas. Markduken lämnas in av dig på Brännbackens återvinningsstation som miljöfarligt material.

 

 1. Mindre arbeten på båtbotten.

  T.ex. lagning av mindre skador.

  Vid mindre arbeten på din båtbotten skall du alltid använda slipmaskin med tillkopplad industridammsugare med filter.

   

 2. Större arbeten på båtbotten.

  T.ex. renskrapning/slipning eller större reparationer/plastarbeten.

   

  När en renskrapning/slipning av en större yta på din båtbotten skall utföras måste du se till att täcka in utrymmet mellan skrovet och ytterkanten på ditt markskydd runt hela båten så att inget damm kommer ut. Om slipning utförs med vatten ska vattnet fångas upp av absorberande duk eller tätt kärl och efter torkning hanteras som farligt avfall.

  All slipning skall ske med slipmaskin med tillkopplad grovdammsugare med filter på utblåsluften.


  Efter utförd skrapning/slipning skall eventuella rester som hamnat på markskyddet omedelbart sopas upp läggas i slutet kärl och lämnas in som miljföarligt avfall. 

   

 3. Blästring av båtbotten.

  Inför eventuell blästring av båtbotten skall Hamnstyrelsen kontaktas på styrelsen@skargardshamnen.com för godkännande av blästringsupplägg och anvisande av blästringsplats minst 4 veckor innan planerat blästringsdatum. Endast blästringsföretag med yrkeskunnig personal får anlitas för blästring på mark som Hamnsamfälligheten förfogar över. Båtägaren skall redovisa företaget som avser utföra uppdraget.Kravet är att båtägaren säkerställer att alla relevanta lagar, regler och rekommendationer vilka framförs bland annat i Miljöbalken, Österåkers kommuns miljöreglemente, Transportstyrelsens rekommendationer för sanering av båtbotten mm. efterföljs under hela blästringsprocessen.

  

Den som förorenar mark eller vatten ansvarar för samtliga kostnader som uppstår för att reparera och återställa skadan. Miljöbalkens 10 kap.

Länk till Transportstyrelsens rekommendation för en giftfri båtbotten>>